e-class 공지사항

[SW개발] 2023년 IPP형 일학습병행 기업설명회

Writer : Han Young Chul
Wrote on : 2022-10-24 17:35
Hit : 915

               [SW개발] 2023년 IPP형 일학습병행 기업설명회


                대 상 : SW개발에 관심 있는 20242월 졸업예정자(7학기등록예정자)

 
               기업설명회 : 10 / 26() 1, 1030, 2, 1330
 
                장 소 : 미래관 DLC강의실
 
                추가 기업설명회 : 10 / 27() 1630분 장소 : 상상관 406
 
                 참여자 각 회차별 선착순 505,000원 커피 쿠폰 지급